förvaring av gasflaskor regler

Regler vid förvaring av gasflaskor och kemikalier

Finns det några regler vid förvaring av gasflaskor och kemikalier? Ja, det finns strikta regler och föreskrifter som styr förvaring av gasflaskor och kemikalier. Dessa regler är utformade för att säkerställa säkerhet och skydd för både människor och miljö samt egendom. I denna artikel kommer vi att gå igenom de viktigaste aspekterna av dessa regler, hur gasflaskor och kemikalier ska förvaras samt de potentiella riskerna med felaktig förvaring.

Vad är det för lagar som gäller – Vem bestämmer detta?

Reglerna för förvaring av gasflaskor och kemikalier är omfattande och regleras av flera olika myndigheter och organisationer, inklusive Arbetsmiljöverket, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), samt internationella riktlinjer från organisationer som OSHA (Occupational Safety and Health Administration) och EU kemikalielagstiftning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter som syftar till att skydda arbetstagare mot risker förknippade med hantering och förvaring av kemikalier och gaser. Dessa föreskrifter omfattar bland annat hur förvaring ska ske för att minimera risker för olyckor och exponering.

MSB ansvarar för föreskrifter kring hantering av brandfarliga och explosiva varor, vilket inkluderar gasflaskor. MSB’s regler säkerställer att gasflaskor förvaras på ett sätt som minimerar risken för brand och explosion.

arbetsmiljöverket och msb är de två myndigheter som upprättar regler kring hur gasflaskor ska förvaras
Arbetsmiljöverket och MSB är de två myndigheter som upprättar regler kring hur gasflaskor ska förvaras.

Förvaring av gasflaskor – Vilka regler ska man följa?

Förvaring av gasflaskor kräver noggrann planering och följer flera specifika riktlinjer:

1. Ventilerat utrymme:
Gasflaskor ska förvaras i ett välventilerat utrymme för att förhindra ansamling av gaser som kan leda till explosionsrisk. Detta gäller särskilt för brandfarliga gaser som acetylen och propan.

2. Vertikal förvaring:
Flaskorna bör förvaras upprätt, säkrade mot att välta. Detta är särskilt viktigt för gaser under tryck, som vid liggande förvaring kan orsaka farliga läckage.

3. Skydd mot värme och direkt solsken:
Gasflaskor ska skyddas mot extrema temperaturer och direkt solsken. Höga temperaturer kan öka trycket inuti flaskorna, vilket kan leda till explosion.

4. Avskilt från inkompatibla material:
Gasflaskor ska inte förvaras nära material som de kan reagera farligt med. Till exempel bör oxidationsmedel inte förvaras nära brandfarliga gaser.

5. Säkerhetsskyltning:
Området där gasflaskor förvaras ska vara tydligt skyltat med varningsskyltar och information om vilka gaser som finns på plats och deras faror.

Intresserad av vad som gäller hemma i huset? Läs gärna MSB’s informationssida om förvaring av gasol i hemmet.

gasflaskor måste förvaras på ett säkert sätt för att förhindra olycksfall
Gasflaskor måste förvaras på ett säkert sätt för att förhindra olycksfall.

Förvaring av kemikalier – Är det samma regler som vid förvaring av gasflaskor?

Förvaring av kemikalier omfattar flera kritiska punkter för att säkerställa säkerheten och reglerna skiljer sig genemot gasflaskor:

1. Identifikation och märkning: Alla kemikalier måste vara tydligt märkta med innehåll, faropiktogram och riskfraser enligt CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging).

2. Särskilda förvaringsskåp: Kemikalier bör förvaras i särskilda, låsbara kemikalieskåp som är utformade för att förhindra läckage och förhindra obehörig åtkomst. Vissa kemikalier, som syror och baser, måste förvaras i skåp med invallning för att hantera eventuella spill.

3. Åtskilt från inkompatibla kemikalier:
Kemikalier som kan reagera farligt med varandra ska förvaras åtskilda. Till exempel bör oxiderande ämnen inte förvaras nära brännbara material.

4. Ventilation och temperaturkontroll:
Kemikalier bör förvaras i områden med tillräcklig ventilation och kontrollerad temperatur för att förhindra ångbildning och reaktioner som kan orsakas av temperaturvariationer.

Skiljer reglerna sig beroende på verksamhet och omfattning på det som ska förvaras?

Ja, reglerna och riktlinjerna för förvaring av gasflaskor och kemikalier kan variera beroende på verksamhetens natur och omfattning. Större industrianläggningar kan ha strängare krav jämfört med mindre verkstäder. Detta beror på den potentiellt större mängden farliga material som hanteras och de ökade riskerna i en större anläggning.

För verksamheter som hanterar stora mängder farliga kemikalier eller gaser, kan det krävas ytterligare säkerhetsåtgärder såsom:

Utökade ventilationssystem: För att hantera större volymer av flyktiga ämnen.
Automatiserade övervakningssystem: För att upptäcka och varna för gasläckor eller kemikaliespill.
Större säkerhetszoner: För att säkerställa att eventuella olyckor inte påverkar omgivande områden.

affärer och butiker behöver förvara gasol i ett särskilt skåp som skyddar mot brand och olyckor
Affärer och butiker behöver förvara gasol i särskilt avsedda skåp som skyddar mot brand och olyckor.

Konsekvenser vid felaktig förvaring av gasflaskor och kemikalier

Felaktig förvaring av gasflaskor och kemikalier kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive:

Brand och explosion

Många gaser är brandfarliga och kan explodera om de kommer i kontakt med en antändningskälla.

Giftiga utsläpp

Vissa kemikalier kan avge giftiga ångor som kan vara skadliga eller dödliga vid inandning.

Kemiska reaktioner

Inkompatibla kemikalier kan reagera våldsamt om de blandas, vilket kan leda till brand, explosion eller giftiga utsläpp.

Miljöföroreningar

Spill eller läckage av kemikalier kan orsaka allvarliga miljöskador, inklusive förorening av mark och vatten.

Behöver förvaringsskåpen vara godkänt?

Ja, förvaringsskåp för gasflaskor och kemikalier behöver vara godkända och certifierade enligt gällande standarder. Skåpen bör vara utformade för att klara av de specifika faror som förknippas med de ämnen som förvaras.

För gasflaskor innebär detta att skåpen ska vara ventilerade och robusta nog att förhindra flaskorna från att falla eller skadas. För kemikalier innebär detta ofta att skåpen ska vara resistenta mot korrosion och försedda med invallning för att hantera eventuella spill.

Kan man få böter vid felaktig förvaring?

Ja, företag kan få böter eller andra påföljder om de inte följer gällande regler och föreskrifter för förvaring av gasflaskor och kemikalier. Arbetsmiljöverket och andra tillsynsmyndigheter genomför inspektioner och kan utdela sanktioner vid upptäckt av brister. Dessa sanktioner kan inkludera:

Böter: Ekonomiska straff för överträdelser av säkerhetsföreskrifter.
Förelägganden: Krav på att omedelbart åtgärda identifierade brister.
Tillfälligt eller permanent driftstopp: I allvarliga fall kan myndigheterna besluta om att stänga ner verksamheten tills säkerheten är garanterad.

Vad är det för gas i gasflaskor?

Gasflaskor kan innehålla en mängd olika gaser beroende på användningsområdet. Några vanliga typer av gaser som förvaras i flaskor inkluderar:

Syrgas (O2):
Används i medicinska och industriella tillämpningar.

Kvävgas (N2):
Används för inertisering och i laboratorier.

Acetylen (C2H2):
Vanligt vid svetsning och skärning.

Propan (C3H8):
Används som bränsle.

Koldioxid (CO2):

Används i livsmedelsindustrin och som brandsläckningsmedel.

Varje gas har sina egna specifika risker och säkerhetskrav, vilket gör det viktigt att förstå vilken typ av gas som hanteras och hur den ska förvaras.

Behöver du en nöddusch och/eller ögonduschar till verksamheten? Klicka dig in på hatasuihkut.com och skicka iväg en förfrågan redan idag.

Vilken typ av gasflaska och gas måste hanteras med extra stor försiktighet?

Gaser som är brandfarliga, explosiva eller giftiga kräver extra stor försiktighet. Exempel på sådana gaser inkluderar:

Acetylen

Extremt brandfarlig och kan bilda explosiva blandningar med luft.

Ammoniak (NH3)

Giftig och frätande, kräver särskilda åtgärder vid hantering.

Klor (Cl2)

Mycket giftig och kan bilda frätande lösningar vid kontakt med vatten.

Tips! Läs vår artikel ”Hantering av brandfarliga produkter i verkstad” för mer information kring ämnet.

gasflaskor ska alltid hanteras med försiktighet och respekt
Gasflaskor ska alltid hanteras med försiktighet och respekt.

Största respektive minsta gasflaska som finns

Gasflaskor finns i olika storlekar beroende på användningsområde:

Minsta gasflaskor:
Dessa kan vara små patroner som används för bärbara gasbrännare eller i laboratorier. De rymmer ofta så lite som 50 gram gas.

Största gasflaskor:
Stora industrigastuber kan rymma upp till 50 liter gas vid högt tryck, vilket motsvarar flera hundra kubikmeter gas vid atmosfärstryck.

stora gasflaskor skymtas vid denna hamn
Stora gasflaskor skymtas vid denna hamn.

Sammanfattningsvis är korrekt förvaring av gasflaskor och kemikalier avgörande för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen och skydda både människor och miljö. Följer man de regler och föreskrifter som finns så kan man minimera riskerna för allvarliga olyckor och skador. Det är viktigt att kontinuerligt utbilda personal och genomföra regelbundna kontroller för att säkerställa att alla förvaringskrav uppfylls.