hur långt får lasten sticka ut i sidled vid maskintransport

Hur långt får lasten sticka ut i sidled vid maskintransport?

När det gäller transport av maskiner och tunga fordon är säkerhet och regelverk avgörande för att garantera både förarens och allmänhetens trygghet. En central fråga som ofta uppstår är: Hur långt får lasten sticka ut i sidled? Enligt svensk lagstiftning får lasten sticka ut högst 20 centimeter utanför fordonets sidomarkeringar, dock inte överskrida fordonets totala bredd på 260 centimeter. Det finns å andra sidan vissa undantag inom detta område, exempelvis vad gäller maskiner för lantbruk m.m. 3,5 meter totalbredd kan i vissa fall vara aktuellt utan att man behöver ansöka om dispens. Vid över 310 cm bredd så behöver en varningsbil, så kallad följebil, följa med ekipaget, denna är till för att varna medtrafikanterna om den breda lasten som kommer färdandes på vägen.

Fördjupa dig i ämnet kring fordonsbredd och längd på Trafikverkets hemsida, som tar upp denna fråga i detalj. Glöm heller inte att läsa de föreskrifter som gäller för just dig och din transport.

Säkerheten först – Därför får lasten inte sticka ut hur långt som helst i sidled

Säkerhet är den främsta anledningen till att det finns strikta regler för hur långt lasten får sticka ut i sidled. När last sticker ut för långt riskerar man att påverka stabiliteten och kontrollen över fordonet då tyngdpunkten förändras, vilket kan leda till svåra olyckor. Vid maskintransport, där lasten ofta är tung och otymplig, är det särskilt viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna.

Att lasten sticker ut för mycket i sidled kan också innebära stora risker för andra trafikanter, både motorfordon men även cyklister och fotgängare. Det är därför viktigt att alltid kontrollera att lasten är korrekt säkrad och att den inte överskrider de tillåtna måtten så att alla kan känna sig trygga.

det är viktigt att säkra en bred last som sticker ut i sidled
Det är mycket viktigt att säkra all last – Särskilt en bred last som sticker ut i sidled.

Lagar och regler vid specialtransporter

Enligt Trafikförordningen (1998:1276) är det specificerat att lasten inte får sticka ut mer än 20 centimeter utanför fordonets sidomarkeringar, och fordonets totala bredd får inte överskrida 260 centimeter utan särskilt tillstånd. Detta gäller för både lätta och tunga fordon. För bredare transporter krävs ett särskilt tillstånd från Transportstyrelsen, och ytterligare säkerhetsåtgärder måste vidtas.

Letar du efter en professionell och seriös aktör i branschen som kan transportera dina tunga maskiner? Besök då Strömvalls och boka in din maskintransport, specialtransport eller tungtransport redan idag, känn dig varmt välkommen!

bred odelbar last kan i vissa fall transporteras utan dispens upp till 350 cm bredd
Bred odelbar last kan i vissa fall transporteras utan dispens upp till 350 cm bredd.

Undantag och specialfall

Det finns vissa undantag från de generella reglerna. Om lasten exempelvis är odelbar och därmed inte kan göras mindre, kan man ansöka om dispens för att få transportera bredare last. Dispenser ges av Transportstyrelsen och kräver ofta att särskilda säkerhetsåtgärder vidtas, såsom eskort av följebilar och tydlig markering av lasten. Exempelpå odelbar last kan vara en stor båt eller liknande, för det vore ganska omständigt att dela upp en sådan och montera ihop igen. 😉

Regelbrott – Om lasten sticker ut för mycket i sidled

Om man överskrider den maximala tillåtna bredden utan att ha nödvändiga tillstånd kan det leda till böter på tusentals kronor och eventuellt andra rättsliga åtgärder, beroende på omfattningen. Dessutom kan fordonet bli föremål för en kontrollbesiktning på plats, och om lasten bedöms utgöra en trafikfara kan den behöva omedelbart justeras eller lastas om innan vidare transport tillåts. Spara både pengar och tid genom att alltid lasta korrekt från början, men inte minst för allas säkerhet på vägarna.

Bred last och dess innebörd

Bred last definieras som last som överstiger de vanliga tillåtna måtten för fordonsbredd. Detta innebär att all last som gör att fordonets totala bredd överstiger 260 centimeter klassas som bred last. För att transportera bred last krävs särskilda tillstånd och ofta specifika säkerhetsåtgärder.

bred last innebär ekipagets bredd överstiger det som är standard för fordonet
Bred last innebär att ekipagets bredd överstiger det som är standard för fordonet, i många fall 2,6 meter.

Märkning av bred last:
När lasten sticker ut i sidled är det obligatoriskt att markera detta tydligt. Enligt reglerna måste lasten vara försedd med markeringsskyltar som är synliga både framifrån och bakifrån. Under mörker eller dålig sikt ska lastens ytterkanter vara utrustade med ljus eller reflexer för att säkerställa att den syns tydligt för andra trafikanter.

Tider för transport av bred last

Transport av bred last är ofta reglerad till specifika tider på dygnet för att minimera trafikstörningar och säkerhetsrisker. I Sverige är det vanligt att bred last endast får transporteras under dagtid och utanför rusningstrafik, vilket normalt innebär att transporter sker mellan 9:00 och 15:00 samt mellan 18:00 och 21:00. Under helger och helgdagar kan ytterligare restriktioner gälla för att undvika ökad trafikbelastning. Vid särskilda väderförhållanden eller på specifika vägar kan transporten även begränsas ytterligare, till exempel för att säkerställa att lasten inte utgör en fara på smala eller kurviga vägar. Dessa regler är till för att säkerställa att både transportören och övriga trafikanter kan röra sig säkert på vägarna.

om lasten sticker ut i sidled så bör man utföra transporten under de timmar med låg trafik
Transport med bred last ska förhålla sig till de timmar på dygnet då det påverkar trafiken och därmed säkerheten minst.

Godkända vägar för bred och tung last

Alla vägar är inte lämpliga för transport av bred och tung last. Transportstyrelsen och Trafikverket specificerar vilka vägar som får användas för dessa transporter. Generellt sett är det större vägar och motorvägar som är bäst lämpade, eftersom de har bredare körfält, bättre bärighet och ofta mindre kurviga sträckor. Dessa vägar är konstruerade för att klara av den tyngre belastningen och den extra bredd som bred last innebär.

Innan transporten påbörjas är det viktigt att planera rutten noggrant. Detta inkluderar att kontrollera att alla vägar som ska användas är godkända för den aktuella lastens dimensioner och vikt. Det kan också innebära att söka nödvändiga tillstånd för att använda specifika vägar eller att få dispens för att köra på vägar som normalt inte tillåter bred eller tung last. I vissa fall kan det krävas att transporten leds av följebilar för att säkerställa att andra trafikanter varnas och att transporten kan genomföras säkert.

Internationellt – Får lasten sticka ut mer utomlands?

Reglerna för hur långt lasten får sticka ut i sidled kan variera betydligt mellan olika länder. Inom EU finns en viss harmonisering av reglerna, men det är ändå viktigt att noggrant kontrollera de specifika reglerna i varje land som transporten ska passera. Skillnader kan uppstå inte bara i de tillåtna måtten utan även i de tillstånd som krävs och de säkerhetsåtgärder som måste vidtas. I vissa länder kan exempelvis högre dispensavgifter eller strängare säkerhetskrav gälla, vilket gör det nödvändigt att planera transporten noggrant.

Här nedan har vi samlat ihop ett par exempel på länder i Europa, beträffande bred last.

Tyskland:
I Tyskland är den maximala tillåtna bredden för fordon utan särskilt tillstånd 250 centimeter. Om lasten överskrider denna bredd krävs ett speciellt tillstånd. För att erhålla detta tillstånd måste transportören uppfylla en rad säkerhetskrav, inklusive men inte begränsat till användning av eskortfordon (följebilar), tydlig märkning av lasten, och ibland även särskilda transportvägar som är utformade för bred last.

Maximal bredd utan tillstånd: 250 cm
Tillstånd krävs för bredare last: Ja
Säkerhetsåtgärder: Eskortfordon, tydlig märkning, särskilda vägar

Frankrike:
I Frankrike gäller liknande regler som i Tyskland, men här kan ytterligare säkerhetsåtgärder krävas beroende på lastens bredd och transportsträckans natur. För bred last är det obligatoriskt att använda varningsskyltar och ljus, och i vissa fall kan följebilar krävas för att öka säkerheten. Transporten får ofta bara ske under specifika tider på dygnet för att minimera påverkan på trafiken.

Maximal bredd utan tillstånd: 250 cm
Tillstånd krävs för bredare last: Ja
Säkerhetsåtgärder: Varningsskyltar och ljus, följebilar, tidsbegränsningar

Storbritannien:
I Storbritannien är reglerna något annorlunda. Här får lasten inte sticka ut mer än 305 millimeter från fordonets sidomarkeringar utan särskilt tillstånd. Om bredden överskrider detta krävs tillstånd, och transportören måste följa strikta säkerhetsföreskrifter. Det inkluderar användning av följebilar, tydlig markering av lasten och ibland även vägledande eskort.

Maximal sidoutsprång utan tillstånd: 305 mm
Tillstånd krävs för bredare last: Ja
Säkerhetsåtgärder: Följebilar, tydlig markering, vägledande eskort

Spanien:
I Spanien får den maximala bredden på fordon utan särskilt tillstånd inte överstiga 250 centimeter. För bredare last krävs ett särskilt tillstånd som måste ansökas i förväg. Dessutom måste lasten märkas tydligt med varningsskyltar och reflexer. Följebilar kan krävas beroende på lastens bredd och vikt.

Maximal bredd utan tillstånd: 250 cm
Tillstånd krävs för bredare last: Ja
Säkerhetsåtgärder: Varningsskyltar och reflexer, följebilar

Italien:
Italien följer också ungefär samma regler som många andra EU-länder, där maximal bredd utan tillstånd är 250 centimeter. För bredare transporter krävs tillstånd, och transporterna får ofta bara ske under specifika tider på dagen. Transportören måste också säkerställa att lasten är korrekt markerad och kan behöva eskorteras av följebilar.

Maximal bredd utan tillstånd: 250 cm
Tillstånd krävs för bredare last: Ja
Säkerhetsåtgärder: Tidsbegränsningar, följebilar, tydlig markering

i de flesta länder så får lasten sticka ut liknande som här i sverige 20 cm i sidled
I många länder, även i USA generellt uttryckt, så får lasten ha en max bredd av 260 cm – Med andra ord samma som här i Sverige.

Viktigt påpekande kring transporter utomlands

Vid internationella transporter är det viktigt att noggrant undersöka och följa varje lands specifika regler samt hålla sig regelbundet uppdaterad med vad som gäller. Om man inte följer dessa regler kan det leda till böter, transportförbud och andra rättsliga åtgärder. Dessutom kan det medföra betydande säkerhetsrisker för både transportören och andra trafikanter.

Transportörer bör som sagt också vara medvetna om att reglerna kan ändras, och det är därför viktigt att alltid kontrollera den senaste informationen från relevanta myndigheter innan en transport påbörjas. Planering och noggrannhet är nyckeln till en säker och laglig transport av bred last över gränserna.

Tips! Missa inte vår artikel ”5 regler vid utrikes lastbilstransporter – CMR fraktsedel m.fl.” – Där finner du mycket nyttig information som kan vara bra att repetera med jämna mellanrum.

Sammanfattning – Lasten får sticka ut 20 cm långt i sidled

Säkerhet och regelverk vid maskintransport är avgörande för att förhindra olyckor och säkerställa smidig transport. Genom att följa lagar och regler för hur långt lasten får sticka ut i sidled, samt att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder, kan man minimera riskerna för alla inblandade. Det är också viktigt att vara medveten om de specifika regler som gäller i olika länder för att undvika böter och andra påföljder. Att noggrant planera sin transport och alltid säkerställa att lasten är korrekt markerad och säkrad är grundläggande för en säker och effektiv maskintransport.